Anvisningar för år 2018

Stipendieanvisningar 2018

Stipendier och understöd från Konstsamfundet kan sökas två gånger i året, antingen i februari 1–28.2.2018 eller i september 1–30.9.2018, förutom bildkonststipendierna som ansöks endast inom februari. Ansökan görs elektroniskt via konstsamfundet.apurahat.net.

Arbetsgrupper skall ange alla medlemmars namn. I samband med utbetalning av beviljat bidrag bör personnummer uppges för de arbetsgruppsmedlemmar till vilkas konton utbetalningen sker.

Motivera din ansökan väl och läs noga igenom anvisningarna. Vid ansökningar om turnébidrag (gäller körer, teatergrupper m.fl.) bör uppgifter om arrangör eller inbjudan till uppträdande meddelas. Arbetsplan, projektbeskrivning, finansieringsplan, budget och totalkostnad för projektet fylls i. Föreningar bör bifoga årsberättelse och bokslut.

Bekräfta ansökan. Obekräftade och försenade ansökningar behandlas inte.
Stipendier/understöd bör användas för de ändamål de beviljats för. Undantag från principbeslutet kan göras bara under förutsättning att skriftlig anhållan om ändring av ändamålet görs.

Utbetalning av beviljade medel sker i regel på våren i maj och på hösten i december. Vi ber om att få kontouppgifterna efter att ansökan beviljats bidrag.

Skriftlig redovisning över använt stipendium/understöd skall skickas till föreningens kontor. Vårens bidrag redovisas senast 31.12. samma år och höstens bidrag senast 30.6. följande år. Bidrag som beviljats 2015 eller tidigare redovisas på redovisningsblanketten som finns på konstsamfundet.fi. Bidragets referensnummer skall då uppges. Bidrag beviljade 2016 eller senare redovisas enbart via stipendiesystemet på konstsamfundet.apurahat.net.

Stöd ges för

•    ALLMÄNNA KULTURBIDRAG: Stöd beviljas till samfund för aktiviteter och kulturella strävanden i hela Svenskfinland. Särskilt prioriteras Åboland, barn- och ungdomsverksamhet och förnyelse inom föreningslivet. Anskaffningar och renoveringsprojekt understöds inte. Enskilda personer beviljas inte understöd i allmänna gruppen.

•    BILDKONST OCH KONSTINDUSTRI: Stipendierna kan sökas endast 1-28.2.2018. Bidrag ges företrädesvis åt yngre yrkesverksamma finlandssvenska konstnärer för separatutställningar eller andra projekt i hemlandet. Utställningar utomlands understöds inte. Meritförteckning och lämpligt bildmaterial bör bifogas elektroniskt. Utställningsgalleriet bör alltid nämnas. Bidrag ges också till design och konsthantverk. Konststudier understöds inte.

•    MUSIK: Stöd ges till musikskolor, organisationer och grupper för verksamhet. Barn- och ungdomsprojekt prioriteras. Finlandssvenska evenemang, ungdomsmusiksatsningar och turnéverksamhet kan stödas. Enskilda kan söka bidrag endast för seriös fortbildning i musik utomlands. Arbetsstipendier beviljas inte.

•    MEDIA OCH PUBLIKATIONSVERKSAMHET: Stöd ges till publicistik och utveckling av finlandssvenska medier, såväl digitala som tidningar. Stöd ges också för finlandssvenska tidskrifter. Understöd för historiker gäller endast 100-års historiker. Enskilda beviljas tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur, men inte arbetsstipendier. Tryckningsbidrag kräver uppgifter om förläggare.

Stöd för läromedel beviljas av en samarbetsgrupp som består av representanter för Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Utbildningsstyrelsen se www.kulturfonden.fi.

•    TEATERKONST: Understöd beviljas åt organisationer och grupper för verksamhet, uppsättningar, produktioner och turnéverksamhet inom både professionell teater och amatörteater. Enskilda beviljas inte understöd för uppsättningar, utan bör ingå i en organisation eller arbetsgrupp. Enskilda kan söka understöd endast för seriös fortbildning i teater utomlands. Arbetsstipendier för att skriva drama beviljas inte.

•    UTBILDNING: Understöd ges till yrkesläroanstalter på andra stadiet och yrkeshögskolor. Bidrag kan sökas för projekt som gäller bl.a. utveckling, skolsamarbete, kvalitetshöjande verksamhet eller för olika kurser i samband med undervisningen.
Enskilda elever och studerande söker inte studiestöd av Konstsamfundet, utan kan söka bidrag av Svenska Studiefonden i februari. Förskolor, dag- och eftermiddagsvård, projekt i låg- eller högstadier eller gymnasier understöds inte. Lägerskolor och akademiska studier eller avhandlingar beviljas inte understöd.

•    JOURNALISTSTIPENDIER: Beviljas på våren gemensamt med Svenska kulturfonden dit ansökningarna skickas. Stöd beviljas framför allt till journaliststuderande för obligatorisk praktik på finlandssvenska redaktioner. Yrkesverksamma journalister beviljas stöd för vistelser på tidningshus i Sverige, studieresor, fortbildning samt för konstkritik. Unga journalister beviljas stipendier för att utöka sina kunskaper om och intresse för de nordiska länderna. Ansökan görs elektroniskt www.kulturfonden.fi (inom februari).

Stöd beviljas INTE för

•   Enskilda personer i allmänna gruppen eller i utbildningsgruppen
•   Arbetsstipendier
•   Konstutställningar utomlands
•   Instrumentanskaffningar
•   Musikskivor eller videoinspelningar
•   Danskonst
•   Dagvårds-, förskole- eller eftisverksamhet, lägerskolor
•   Projekt i lågstadie- eller högstadieskolor, gymnasier
•   Studier i hemlandet eller utbytesstudier
•   Slutarbeten
•   Pro gradu-, licentiat- eller doktorsavhandlingar
•   Läromedel eller lärarfortbildning

Läs också vår FAQ!

Ytterligare information om stipendier och bidrag: Klara Paul, 044 70 30 540

under följande tider:

  • Fredag 21.9. kl 10-11
  • Onsdag 26.9. kl 10-11
  • Fredag 28.9. kl 10-11

Finlandssvenska filmproduktioner

Se separata anvisningar