Novia satsar på lantbruksstudier i Ekenäs

Novia yrkesutbildning, som lyder under Åbo Akademi, erbjuder en utbildning inom naturbruk och miljö med tre olika profileringar. Utexaminerade studerande kan bli agrologer, miljöplanerare eller skogsbruksingenjörer.

För stärkande av utbildningen i lantbruk i Ekenäs har Konstsamfundet för åren 2015-2019 beviljat ett stöd på 250 000 euro.

Bred agrologutbildning

201503 kor noviaMålet med utbildningen till agrolog är att ge studerande en praktiskt och teoretiskt väl förankrad högre lantbruksutbildning med naturvetenskaper och hållbarhetsprinciper som grund.

Den färdigutbildade agrologen ska på ett systematiskt och hållbart sätt kunna utföra och handleda grundläggande arbeten inom gårdsbrukets samtliga fackämnesområden. Hen ska kunna kommunicera på svenska, finska och engelska inom vanligt förekommande arbetsområden, känna till relevant lagstiftning och landsbygdspolitiska program och inneha tillräcklig kunskap och initiativförmåga för att starta, utveckla och överta landsbygdsföretag.

Hållbar användning av naturresurser

Centralt i studierna är kunskap i planering, produktion och hållbar användning av naturresurser. Samtidigt som branschernas krav på specialkunnande beaktas blir studerande genom gemensamma kurser inom naturbruk och miljö bekanta med hela naturbruksområdet. Delar av studierna görs i projektform eller genomförs i direkt växelverkan med näringslivet, i form av t.ex. studiebesök och expertföreläsningar, vilket ger många värdefulla arbetslivskontakter för studerande. Teoretiska närstudier kombineras med praktiska övningar i fält och i skogsterräng.

Inom agrologutbildningen får studerande ta del av mångsidiga och breda studier som betonar biologiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar för gårdsbruk. Studerande lär sig förstå samspelet mellan odling, miljö och samhälle. Västankvarn utbildnings- och försöksgård i Ingå med en nybyggd och modern ladugård för 140 mjölkkor erbjuder extra intressanta studiemöjligheter. Inom ramen för valbara yrkesstudier, praktik och lärdomsprov erbjuds goda möjligheter att utforma en egen yrkesprofil som kan tillvarata studerandes personliga intresse för specifika fackämnen, t.ex. växt- och husdjursproduktion, och stöda de individuella sysselsättningsmöjligheterna.

Samarbete med andra aktörer

En del av studierna genomförs i form av projekt, ofta i direkt samarbete med branschens företag och organisationer.

Utbildningen samarbetar med bl.a. rådgivningsorganisationer inom lant- och skogsbruket, NTM-centraler, olika branschföretag och forskningsinstitutioner. Kontakt med tänkbara arbetsgivare fås också via studiebesök och expertföreläsningar. Fältförlagda studier genomförs med bl.a. Västankvarn gård, Tvärminne forskningsstation och Forststyrelsen. I samband med en sommarkurs genomförs årligen en studieresa med företagsbesök till Åland, Österbotten eller östra Finland. Inom ramen för kursen i produktionsvillkor genomförs ett landsbygdspolitiskt seminarium arrangerat av Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC) och föreläsningsserien "Aktuellt i lantbruket" med inbjudna arbetslivsrepresentanter. Under de senaste tre åren har studerande inom lantbruksnäringarna medverkat med en egen utställningsmonter vid ELMA landsbygdsmässa.

4000 studerande

Novia är en yrkeshögskola inom flera branscher. Skolan är betydelsefull i Svenskfinland och har verksamhet i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Novia erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för 4000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till ca 360 personer.