Se tidigare stipendiemottagare

 • Musik
  Prisbelönta Jenny Malmberg rör sig både på scenen, i etern och på flygfältet

  Jenny Malmberg, f. 1984 i Vasa, tilldelas av Konstsamfundet Jenny Spennerts pris med syfte att stödja kvinnliga sångerskor i Finland. Läs mer

 • Teater
  Hangö Teaterträff kör igång igen

  Hangö Teaterträff 2017 inleder festivalsommaren i Hangö 8-11.6.2017. Läs mer

 • Teater
  Doonarna sätter upp Raksamonologer på Svenska Teaterns NICKEN-scen

  Raksamonologer förverkligas av ett gäng donare som jobbar tillsammans för första gången. Läs mer

 • Musik
  Ett studieår med tid för fiolspecifik teknik

  Mitt namn är Peter Enroth och jag är bosatt i Vasa, där jag jobbar som musikpedagog och frilansmusiker. Jag är född 1985 och påbörjade Läs mer

 • Övrigt
  Nu bygger vi Amos Rex

  Amos Andersons nya konstmuseum som byggs vid Glaspalatset får namnet Amos Rex. Läs mer

 • Övrigt
  Amos Anderson och det andliga

  Entreprenören, tidningsmannen, politikern och stormecenaten Amos Anderson ihågkoms i dag som donator och genom muséet Läs mer

Se flera…

Ansökningstid. För både enskilda och institutioner två gånger per år, i februari och september. Ansökan görs elektroniskt. Den elektroniska blanketten kan fyllas i när stipendierna är lediganslagna 1–28.2. och 1–30.9. Bildkonststipendierna kan sökas endast en gång per år i februari.

Understöd för filmproduktioner har deadline tre gånger i året; 15.12, 15.4. eller 15.9. Läs mera här.

Redovisning. Skriftlig redovisning över använt stipendium/understöd skall skickas till föreningens kontor. Vårens bidrag redovisas senast 31.12. samma år och höstens bidrag senast 30.6. följande år. Redovisningen sker via ansökningssystemet. Bidrag beviljade 2015 eller tidigare redovisas med redovisningsblanketten som hittas här . Läs också vår FAQ om redovisningar. Kom ihåg att uppge referensnumret för er ansökan i redovisningen!

Stipendier och understöd

Till ansökningsblanketten

Till anvisningarna

Till FAQ – Ofta ställda frågor

 

Stöd ges för

ALLMÄNNA KULTURBIDRAG

Stöd beviljas till samfund för aktiviteter och kulturella strävanden i hela Svenskfinland. Särskilt prioriteras Åboland, barn- och ungdomsverksamhet och förnyelse inom föreningslivet. Anskaffningar och renoveringsprojekt understöds inte. Enskilda personer beviljas inte understöd i allmänna gruppen.

BILDKONST OCH KONSTINDUSTRI

Stipendierna söks endast inom februari. Bidrag ges företrädelsevis åt yngre yrkesverksamma finlandssvenska konstnärer för separatutställningar eller andra projekt i hemlandet. Utställningar utomlands understöds inte. Till ansökan bifogas meritförteckning och lämpligt bildmaterial i elektroniskt format. Utställningsgalleriet bör alltid nämnas.

MUSIK

Understöd ges till musikskolor, organisationer och grupper för verksamhet. Finlandssvenska musikevenemang, ungdomsmusiksatsningar och turnéverksamhet kan stödas. Enskilda kan söka understöd för seriös fortbildning i musik utomlands.

PUBLIKATIONSVERKSAMHET

Stöd ges till publicistik och utveckling av finlandssvenska medier, såväl digitala som tidningar. Stöd ges också för finlandssvenska tidskrifter. Understöd för historiker gäller endast 100-års historiker. Enskilda beviljas tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur, men inte arbetsstipendier. Tryckningsbidrag kräver uppgifter om förläggare. Stöd för läromedel beviljas av en samarbetsgrupp som består av representanter för Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Utbildningsstyrelsen. Se www.kulturfonden.fi.

TEATER

Understöd ges till organisationer och grupper för verksamhet, uppsättningar, produktioner och turnéverksamhet inom både professionell teater och amatörteater. Enskilda kan söka bidrag för seriös fortbildning i teater utomlands.

UTBILDNING

Understöd ges till yrkesläroanstalter på andra stadiet och yrkeshögskolor. Bidrag kan sökas för projekt som gäller bl.a. utveckling, skolsamarbete, kvalitetshöjande verksamhet eller för olika kurser i samband med undervisningen. Förskolor, dag- och eftermiddagsvård, lägerskolor och akademiska studier eller avhandlingar understöds inte. Enskilda studerande vid högskolor och universitet söker inte studiestöd av Konstsamfundet, utan kan söka bidrag i februari av Svenska studiefonden, se www.studiefonden.fi.

JOURNALISTSTIPENDIER

Beviljas på våren gemensamt med Svenska kulturfonden. Ansökningarna görs via www.kulturfonden.fi. Stöd beviljas framför allt till journaliststuderande för obligatorisk praktik på finlandssvenska redaktioner. Yrkesverksamma journalister beviljas stöd för vistelser på tidningshus i Sverige, studieresor, fortbildning samt för konstkritik. Unga journalister beviljas stipendier för att utöka sina kunskaper och intresse för de nordiska länderna. Ansökan görs elektroniskt i februari via www.kulturfonden.fi.

Stöd beviljas inte för

 • enskilda personer inom allmänna gruppen eller inom utbildning
 • arbetsstipendier
 • konstutställningar utomlands
 • instrumentanskaffningar
 • danskonst
 • musikskivor eller videoinspelningar
 • dagvårds-, förskole- eller eftisverksamhet, lägerskolor
 • projekt i lågstadie- eller högstadieskolor, gymnasier
 • studier i hemlandet eller utbytesstudier
 • slutarbeten
 • pro gradu-, licentiat- eller doktorsavhandlingar
 • läromedel
 • lärarfortbildning

Besluten för höstomgången kommer inom december och besluten för våromgången inom maj till den e-postadress som uppgetts i ansökan.

Till anvisningarna

Till ansökningssystemet

Ytterligare information om stipendier och bidrag ger stipendiesakkunnig Klara Paul, tfn 044 70 30 540, eller stipendiesakkunnig Sofia Aittomaa, tfn 09 642 315.

Den årliga utdelningen i allmänna stipendier och understöd är ca 7,5 milj. € och drygt 2,3 milj. € till Amos Andersons konstmuseum. Stipendierna behandlas av sakkunnignämnder med sammanlagt drygt 30 personer från olika delar av Svenskfinland. Konstsamfundets styrelse fastställer slutligt stipendierna.

 

Våren 2018

Hösten 2017

Våren 2017

Hösten 2016

Våren 2016

Hösten 2015

Våren 2015

Hösten 2014

Våren 2014

Hösten 2013

Våren 2013

Se tidigare beviljade stipendier här.

Understöd för filmproduktioner

Fr.o.m. 1.3.2014 behandlar Konstsamfundets styrelse ansökningar för filmproduktioner endast 3 gånger/år, i slutet av januari, maj och oktober.

Ansökningarna för filmstöd skickas in till Konstsamfundet via det elektroniska ansökningssystemet fortlöpande under året. Ansökan bör vara insänd senast 15.12, 15.4. eller 15.9.

Se anvisningarna för filmstöd.

Se tidigare beviljade understöd här.

Stöd till film 2016

Stöd till film 2015

Ladda ner Konstsamfundets logo

Färg (CMYK), Svartvit, Negativ