Press

Minnen och framtidsvisioner i årets Konstsam

I nyaste numret av Konstsam ser vi på den nya stiftelselagstiftningen, Konstsamfundets stöd till författare och publicister de fem senaste åren, det nya Amos museet och mycket annat.

Två av Konstsamfundets tidigare VD:n minns hur det var när grunden till det moderna Forum lades. Utvecklingen av det centralt belägna kvarteret fortsätter i och med att bygget av det nya museet under Glaspalatset tar fart.


Bevarandet av naturvärdena utreds omsorgsfullt

Under den senaste tiden har Söderlångvik gårds planer för skogsbruksåtgärder på Kimitoön diskuterats livligt. Debatten gäller i synnerhet de ekonomiskogar som ägs av Konstsamfundet.

Konstsamfundet bär sitt ansvar för Amos Andersons arv och värnar om att det förvaltas väl. Söderlångvik gårds ekonomiskogar sköts aktivt och i skogsskötsel ingår med jämna mellanrum även slutavverkningar. Slutavverkning i gårdens skogar sker självklart enligt lagar, förordningar, myndighetsregler samt enligt Natura 2000villkoren och reglerna för PEFC-certifieringssystemet.

Inkomsterna från skogsbruket används för att upprätthålla den historiska gården och miljön i dess omgivning. På föreningens eget initiativ har 550 hektar definierats som Natura 2000-skyddsområde. Så gott som hela det skyddade området består av skog och strand.


Konstsamfundets styrelse stöder kvalitetsjournalistik på svenska

Konstsamfundet arbetar för att information och debatt skall finnas på svenska i Finland om det som sker lokalt, nationellt och internationellt.

För detta behövs både tidningar och public service samt duktiga journalister som producerar kvalitetsjournalistik. För att Konstsamfundet skall ha förutsättningar att stödja denna verksamhet måste vi ha en stabil ekonomisk bas. Den har utvecklats väl, men är självfallet inte oberoende av de ekonomiska konjunkturer om nu råder. Effekterna av dem ser man i dag också i tidningsbranschen runt om i Norden.


Konstsamfundet flyttar

Konstsamfundet flyttar till nytt kontor 11.6.2014. Den nya adressen är Mannerheimvägen 18, 6 vån. Telefon- och faxnummer som tidigare.


Konstsamfundet delar ut drygt en miljon euro

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om vårens stipendieutdelning på 1 062 425 € till 231 institutioner och 52 enskilda. Totalt 628 ansökningar lämnades in och av dem beviljades ca 45 % stipendier och understöd. Utöver dessa bidrag understöder Konstsamfundet bl.a. Yrkeshögskolan Novia med ett årligt bidrag på 50 000 € åren 2015-19 för stärkande av naturbruksutbildningen i Ekenäs, Handelsgillet i Helsingfors med 50 000 €/år under 2014-15 för sanering i klubbhuset och Viirus teaterprojekt Meeting the Odysseys med 30 000 €. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2014 kommer i stort att vara på samma nivå som året innan. 

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.


Konstsamfundet stött Kimitoön med 2,3 miljoner euro

I enlighet med Amos Andersons arv är Kimitoön ett av de kärnområden som Föreningen Konstsamfundet värnar om. En viktig verksamhet för Konstsamfundet i Kimitoöns kommun är Söderlångvik gård. Den består av ett museum med ca 10 000 besökare år 2013, en äppelodling med 12 000 träd, samt ett skogsbruk på 4 800 hektar. Alla intäkter från Söderlångvik kommer gården till godo.

- Under vissa år har vi dessutom försett verksamheten med mer finansiering. Konstsamfundets nettokassaflöde till Söderlångvik har under de fem senaste åren uppgått till 1,6 miljoner euro. Då man beaktar både Söderlångvik gård och övriga understöd har vårt nettokassaflöde till Kimitoön under de fem senaste åren varit 2,3 miljoner euro, säger Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf Bergh.


Höstens utdelning drygt 850 000 euro

Konstsamfundet belönar sopranen Kajsa Dahlbäck

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på 853 900 € till 151 institutioner och 13 enskilda. Totalt 366 ansökningar lämnades in. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2013 är på samma nivå som året innan.

Dessutom får Kajsa Dahlbäck, Vasa ett stipendium på 3 000 € utan ansökan ur Jenny Spennerts fond. Fondens syftemål är att stöda lovande kvinnliga sångerskor i Finland. Kajsa Dahlbäck, som utexaminerades från Sibeliusakademin 2005, har lovordats för sina tolkningar inom barockmusiken. Hon har framträtt som solist med bl.a. Tapiola sinfonietta, Helsingfors barockorkester och Finska barockorkester.


Konstsamfundet utnämner chef för planerandet av Amos Anderson museet i Glaspalatset

Projektet med att bygga det nya Amos Andersons konstmuseum i Glaspalatset har nu kommit så långt att Föreningen Konstsamfundet utnämner en chef för själva planeringsprojektet. Till tjänsten utnämns juris kandidat, MBA Henrik Johansson som tar emot tjänsten den 1 januari 2014. Johansson har varit VD för KSF Media sedan år 2008 och VD för Hufvudstadsbladet 2000-2007. Förutsatt att projektet fortsätter planenligt kommer Henrik Johansson att efter planeringsstadiet ansvara för själva byggprojektet. För det nya museets verksamhet ansvarar såsom tidigare meddelats Amos Andersons museums nuvarande museichef Kai Kartio.


KSF Media förnyar sin organisation och söker tidningschef

För att möta de allt större utmaningarna inom mediebranschen förnyar KSF Media Ab sin organisation och högsta ledning.

Under hösten har bolagets nuvarande vd Henrik Johansson och styrelsen i sina strategiska överväganden kommit fram till samma slutsats; för att utnyttja organisationens resurser optimalt skall innehållsproduktionen - den journalistiska processen - samlas i en gemensam enhet under en tidningschef som ansvarig utgivare för samtliga titlar i koncernen. Dessutom ges denna chef det övergripande ansvaret för bolagets ekonomi eftersom den framtida mediemarknaden kräver ett närmare samarbete mellan den traditionella journalistiken och medieföretagens övriga funktioner. Henrik Johansson har skapat KSF Media och framgångsrikt förenat ett antal företag till ett starkt tidningshus som framgångsrikt förnyat sig att motsvara dagens krav.

- Jag har arbetat 14 år som bolagets vd, först i Hbl och nu i sex år som vd för KSF Media. Under den tiden har vi åstadkommit mycket och jag är stolt över de resultat jag och den övriga ledningen tillsammans åstadkommit. Nu krävs nya grepp och idéer och då jag inte har någon egentlig journalistisk erfarenhet är det klokt att i den förnyade organisationsmodellen söka efter en ny chef med en annan kompetensbild som kan föra utvecklingen vidare.


Ett nytt Amos Andersons konstmuseum i Glaspalatset

Helsingfors föreslås få ett nytt internationellt och betydelsefullt konstmuseum. Konstsamfundet vill bygga nya utrymmen för Amos Andersons konstmuseum i Glaspalatset och under Glaspalatsets skvär. Förslaget riktas till fastighetens ägare, Helsingfors stad.

Byggandet av det nya museet och renoveringen av de gamla utrymmena i Glaspalatset skulle finansieras av Föreningen Konstsamfundet som äger och driver Amos Andersons konstmuseum. Den skyddade fastigheten Glaspalatset skulle inte förändras, utan de nya utställningslokalerna skulle till största delen byggas under Glaspalatsets skvär.

Samarbete med Helsingfors stad

Föreningen Konstsamfundet, som 1940 grundades av Amos Anderson (1878–1961), föreslår för Helsingfors stad att ett nytt konstmuseum ska byggas i Glaspalatset och under Glaspalatsets skvär. Projektet kommer att förverkligas i nära samarbete med staden. Målet är att det nya museet ska kunna öppnas under 2017.