Press

Utnämning

Klara Paul (fil.mag.) har anställts som kultursekreterare - informatör på Föreningen Konstsamfundet r.f. fr.o.m. den 21 september 2015. Klara kommer från Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs r.f. där hon har jobbat som produktionsledare.

Helena Blomqvist, vårt nuvarande stipendieombud går i pension den 1 oktober. Vi vill rikta ett varmt tack till Helena för de 23 åren hon har jobbat på Konstsamfundet.


Minnen och framtidsvisioner i årets Konstsam

I nyaste numret av Konstsam ser vi på den nya stiftelselagstiftningen, Konstsamfundets stöd till författare och publicister de fem senaste åren, det nya Amos museet och mycket annat.

Två av Konstsamfundets tidigare VD:n minns hur det var när grunden till det moderna Forum lades. Utvecklingen av det centralt belägna kvarteret fortsätter i och med att bygget av det nya museet under Glaspalatset tar fart.


Nya föreningsmedlemmar i Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundets styrelse har på sitt möte 25.5.2015 kallat musikmagister, redaktör Wivan Nygård-Fagerudd och journalist, företagare Paula Salovaara till medlemmar i Föreningen Konstsamfundet.

Fil.mag. Ann Sandelin och fil.mag. Marianne Bargum lämnade föreningen på Konstsamfundets årsmöte 25.5.2015 till följd av uppnådd åldersgräns. Ann Sandelin var föreningsmedlem sedan år 1990 och styrelsemedlem åren 1997-2006 och 2012-2015. Marianne Bargum var föreningsmedlem sedan år 1997.


Konstsamfundet lägger tillsvidare sitt vindkraftverksprojekt på is

I september 2012 inledde Konstsamfundet en preliminär undersökning om möjligheten att bygga en vindkraftpark med cirka 20 vindturbiner på sin egen mark på Olofsgård i Kimitoön. En placering på Olofsgård motiverades av goda vindförhållanden, nuvarande markanvändning, stora obebyggda områden, ett färdigt elöverföringsnät samt ett vacklande sysselsättningsläge i kommunen. I ett tidigt skede av processen diskuterades projektet med lokala beslutsfattare och tjänstemän och uppfattningen var då att det fanns brett stöd för projektet.


Konstsamfundet delar ut över en miljon

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om våren 2015 års stipendieutdelning på 1 036 200 € till 46 enskilda och 222 institutioner. Totalt lämnades 615 ansökningar in och av dem beviljades ca 42 % stipendier och understöd. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2015 kommer att ligga på samma nivå som året innan.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.


Allt klart för Amos Andersons nya konstmuseum vid Glaspalatset

Amos Andersons nya konstmuseum placeras delvis i Glaspalatset vid Mannerheimvägen, men också under jorden med 2 500 kvadratmeter tillgängliga för bland annat utställningar. Museet väntas kosta 50 miljoner. Det ska finansieras av Konstsamfundet som stöder och främjar finlandssvensk kultur. Alla tillstånd och all planering är klara. Byggandet kan påbörjas och museet väntas stå klart senast 2018.


Konstsamfundet delar ut drygt 800 000 €

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på 811 800 €. Totalt lämnades 414 ansökningar in och av dem beviljades ca 36 % stipendier och understöd.

Utöver dessa bidrag understöder Konstsamfundet olika finlandssvenska filmproduktioner med 733 500 € och bl.a. projektet Svenska Nu med totalt 600 000 € fördelat under åren 2015-17 och verksamheten inom tankesmedjan Magma med totalt 360 000 € under åren 2015-17. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2014 kommer att vara något högre än året innan. Se listorna.


Bevarandet av naturvärdena utreds omsorgsfullt

Under den senaste tiden har Söderlångvik gårds planer för skogsbruksåtgärder på Kimitoön diskuterats livligt. Debatten gäller i synnerhet de ekonomiskogar som ägs av Konstsamfundet.

Konstsamfundet bär sitt ansvar för Amos Andersons arv och värnar om att det förvaltas väl. Söderlångvik gårds ekonomiskogar sköts aktivt och i skogsskötsel ingår med jämna mellanrum även slutavverkningar. Slutavverkning i gårdens skogar sker självklart enligt lagar, förordningar, myndighetsregler samt enligt Natura 2000villkoren och reglerna för PEFC-certifieringssystemet.

Inkomsterna från skogsbruket används för att upprätthålla den historiska gården och miljön i dess omgivning. På föreningens eget initiativ har 550 hektar definierats som Natura 2000-skyddsområde. Så gott som hela det skyddade området består av skog och strand.


Konstsamfundets styrelse stöder kvalitetsjournalistik på svenska

Konstsamfundet arbetar för att information och debatt skall finnas på svenska i Finland om det som sker lokalt, nationellt och internationellt.

För detta behövs både tidningar och public service samt duktiga journalister som producerar kvalitetsjournalistik. För att Konstsamfundet skall ha förutsättningar att stödja denna verksamhet måste vi ha en stabil ekonomisk bas. Den har utvecklats väl, men är självfallet inte oberoende av de ekonomiska konjunkturer om nu råder. Effekterna av dem ser man i dag också i tidningsbranschen runt om i Norden.


Konstsamfundet flyttar

Konstsamfundet flyttar till nytt kontor 11.6.2014. Den nya adressen är Mannerheimvägen 18, 6 vån. Telefon- och faxnummer som tidigare.