Press

Konstsamfundet lägger tillsvidare sitt vindkraftverksprojekt på is

I september 2012 inledde Konstsamfundet en preliminär undersökning om möjligheten att bygga en vindkraftpark med cirka 20 vindturbiner på sin egen mark på Olofsgård i Kimitoön. En placering på Olofsgård motiverades av goda vindförhållanden, nuvarande markanvändning, stora obebyggda områden, ett färdigt elöverföringsnät samt ett vacklande sysselsättningsläge i kommunen. I ett tidigt skede av processen diskuterades projektet med lokala beslutsfattare och tjänstemän och uppfattningen var då att det fanns brett stöd för projektet.


Konstsamfundet delar ut över en miljon

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om våren 2015 års stipendieutdelning på 1 036 200 € till 46 enskilda och 222 institutioner. Totalt lämnades 615 ansökningar in och av dem beviljades ca 42 % stipendier och understöd. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2015 kommer att ligga på samma nivå som året innan.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.


Allt klart för Amos Andersons nya konstmuseum vid Glaspalatset

Amos Andersons nya konstmuseum placeras delvis i Glaspalatset vid Mannerheimvägen, men också under jorden med 2 500 kvadratmeter tillgängliga för bland annat utställningar. Museet väntas kosta 50 miljoner. Det ska finansieras av Konstsamfundet som stöder och främjar finlandssvensk kultur. Alla tillstånd och all planering är klara. Byggandet kan påbörjas och museet väntas stå klart senast 2018.


Konstsamfundet delar ut drygt 800 000 €

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på 811 800 €. Totalt lämnades 414 ansökningar in och av dem beviljades ca 36 % stipendier och understöd.

Utöver dessa bidrag understöder Konstsamfundet olika finlandssvenska filmproduktioner med 733 500 € och bl.a. projektet Svenska Nu med totalt 600 000 € fördelat under åren 2015-17 och verksamheten inom tankesmedjan Magma med totalt 360 000 € under åren 2015-17. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2014 kommer att vara något högre än året innan. Se listorna.


Bevarandet av naturvärdena utreds omsorgsfullt

Under den senaste tiden har Söderlångvik gårds planer för skogsbruksåtgärder på Kimitoön diskuterats livligt. Debatten gäller i synnerhet de ekonomiskogar som ägs av Konstsamfundet.

Konstsamfundet bär sitt ansvar för Amos Andersons arv och värnar om att det förvaltas väl. Söderlångvik gårds ekonomiskogar sköts aktivt och i skogsskötsel ingår med jämna mellanrum även slutavverkningar. Slutavverkning i gårdens skogar sker självklart enligt lagar, förordningar, myndighetsregler samt enligt Natura 2000villkoren och reglerna för PEFC-certifieringssystemet.

Inkomsterna från skogsbruket används för att upprätthålla den historiska gården och miljön i dess omgivning. På föreningens eget initiativ har 550 hektar definierats som Natura 2000-skyddsområde. Så gott som hela det skyddade området består av skog och strand.


Konstsamfundets styrelse stöder kvalitetsjournalistik på svenska

Konstsamfundet arbetar för att information och debatt skall finnas på svenska i Finland om det som sker lokalt, nationellt och internationellt.

För detta behövs både tidningar och public service samt duktiga journalister som producerar kvalitetsjournalistik. För att Konstsamfundet skall ha förutsättningar att stödja denna verksamhet måste vi ha en stabil ekonomisk bas. Den har utvecklats väl, men är självfallet inte oberoende av de ekonomiska konjunkturer om nu råder. Effekterna av dem ser man i dag också i tidningsbranschen runt om i Norden.


Konstsamfundet flyttar

Konstsamfundet flyttar till nytt kontor 11.6.2014. Den nya adressen är Mannerheimvägen 18, 6 vån. Telefon- och faxnummer som tidigare.


Konstsamfundet delar ut drygt en miljon euro

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om vårens stipendieutdelning på 1 062 425 € till 231 institutioner och 52 enskilda. Totalt 628 ansökningar lämnades in och av dem beviljades ca 45 % stipendier och understöd. Utöver dessa bidrag understöder Konstsamfundet bl.a. Yrkeshögskolan Novia med ett årligt bidrag på 50 000 € åren 2015-19 för stärkande av naturbruksutbildningen i Ekenäs, Handelsgillet i Helsingfors med 50 000 €/år under 2014-15 för sanering i klubbhuset och Viirus teaterprojekt Meeting the Odysseys med 30 000 €. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2014 kommer i stort att vara på samma nivå som året innan. 

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.


Konstsamfundet stött Kimitoön med 2,3 miljoner euro

I enlighet med Amos Andersons arv är Kimitoön ett av de kärnområden som Föreningen Konstsamfundet värnar om. En viktig verksamhet för Konstsamfundet i Kimitoöns kommun är Söderlångvik gård. Den består av ett museum med ca 10 000 besökare år 2013, en äppelodling med 12 000 träd, samt ett skogsbruk på 4 800 hektar. Alla intäkter från Söderlångvik kommer gården till godo.

- Under vissa år har vi dessutom försett verksamheten med mer finansiering. Konstsamfundets nettokassaflöde till Söderlångvik har under de fem senaste åren uppgått till 1,6 miljoner euro. Då man beaktar både Söderlångvik gård och övriga understöd har vårt nettokassaflöde till Kimitoön under de fem senaste åren varit 2,3 miljoner euro, säger Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf Bergh.


Höstens utdelning drygt 850 000 euro

Konstsamfundet belönar sopranen Kajsa Dahlbäck

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på 853 900 € till 151 institutioner och 13 enskilda. Totalt 366 ansökningar lämnades in. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2013 är på samma nivå som året innan.

Dessutom får Kajsa Dahlbäck, Vasa ett stipendium på 3 000 € utan ansökan ur Jenny Spennerts fond. Fondens syftemål är att stöda lovande kvinnliga sångerskor i Finland. Kajsa Dahlbäck, som utexaminerades från Sibeliusakademin 2005, har lovordats för sina tolkningar inom barockmusiken. Hon har framträtt som solist med bl.a. Tapiola sinfonietta, Helsingfors barockorkester och Finska barockorkester.