Konstsamfundets stöd till filmproduktioner

Konstsamfundet önskar främja professionell filmproduktion på svenska genom understöd till sådan projektutveckling och produktion, som har fått bekräftad grundfinansiering av nationella eller eventuella andra stödinstanser. Konstsamfundet stöder också extraordinära åtgärder för lansering och distribution av finlandssvensk film.

Konstsamfundets filmstöd kan sökas fortlöpande med deadline tre gånger i året, 15.4, 15.9 och 15.12. Beslut om understöd till filmproduktioner fattas endast tre gånger/år, i slutet av januari, maj och oktober.

Vid behandling av ansökningarna beaktas projektens planerade innehåll, det konstnärliga och tekniska utförandet samt målgruppen. Konstsamfundets filmstöd förutsätter att filmens språk är svenska eller att filmen är av särskilt finlandssvenskt intresse. En förutsättning är också att det föreligger en bekräftad grundfinansiering. Projektet skall vara avsett för biografvisning, tv-visning eller annan form av distribution. För manuskript kan personliga stipendier beviljas, medan den som ansöker om understöd för produktion skall vara bokföringsskyldig.

I övrigt hänvisas till anvisningar under Konstsamfundets stipendier och understöd.

Från och med ansökningsrundan med deadline 15.9.2016 görs filmansökningarna enbart via det nätbaserade stipendiesystemet.

Ur ansökan skall framgå sökandens namn, FO-nummer eller personnummer, adress (både post och epost), ansökt belopp och kontonummer. Till ansökan bifogas en kortfattad synopsis, produktionsupplysningar, en kort presentation av sökanden samt en kostnadskalkyl och finansieringsplan, som visar bekräftad finansiering. De enskilda bilagornas storlek får inte överskrida 4 MB. Material i större format länkas med fördel i ansökan. Redovisning över använt understöd sker senast ett år efter understödets beviljande.

Kreditering: i filmens för- eller eftertexter och annat informationsmaterial skall framgå att filmen producerats med stöd av Föreningen Konstsamfundet.

För filmkulturella ändamål och initiativ av finlandssvenskt intresse, t ex festivaler och seminarier, kan understöd ansökas två gånger om året, under de ordinarie ansökningstiderna i februari och september.

Till ansökningssystemet.

(Artikeln uppdaterad 3.11.2016)