Kimitoöns kommun gynnas av kulturmecenatens testamente

Konstsamfundet har tillfört Kimitoön 2,3 miljoner euro

I Kimitoöns kommun i Åbolands skärgård finns ett eget konstmuseum, där ordnas årligen en jazzfestival, där finns välskött Natura 2000-skog och där finns Finlands största äppelodlingar. Som garant för kulturutbudet och andra viktiga aktiviteter står Föreningen Konstsamfundet, Finlands tredje största bidragsgivare till konst och kultur.

Affärsmannen och konstmecenaten Amos Anderson grundade Konstsamfundet år 1940 och utsåg i sitt testamente föreningen till sin enda arvinge. Föreningen fick också ansvaret för skötseln av Söderlångviks gård på Kimitoön. Konstsamfundet är en central aktör på ön, där föreningen ansvarar för museet, understöder kulturen och innehar stora skogsområden.

Söderlångviks gård sjuder av aktivitet

Konstsamfundet är innehavare av Söderlångviks gård och museum. Gården är också ett levande lantbruk med stora trädgårdar och parker. Kaféet och gårdsbutiken är omtyckta platser också för den lokala befolkningen. Söderlångviks museum hade 2013 ca 10 000 besökare. Till gården hör en äppelodling med 12 000 träd.

Skogsskötseln beaktar naturvärden

Konstsamfundet värnar om Kimitoöns värdefulla natur: På föreningens eget initiativ har 550 hektar definierats som Natura 2000-skyddsområde. Praktiskt taget hela området består av skog och strand.

Natura 2000-områdena bildar ett nätverk som bidrar till att skydda viktiga naturtyper och arter i hela Europeiska unionen. Målet är att bevara mångfalden i naturen. På Naturaområdena vidtas sedvanliga åtgärder som hänför sig till skogsskötseln, inklusive avverkningar, med bevarande av naturvärdena. Konstsamfundet anslöt sig på eget initiativ till Naturaprojektet år 2002.

Konstsamfundet äger ca 7 000 hektar mark främst på Kimitoön. Härav omfattas 6 500 hektar av en skogsplan, och av det är 4 500 hektar så kallad växtlig skog. Återstoden är impediment och tvinmark där praktiskt taget inga skogsbruksåtgärder vidtas, vilket innebär att ca 30 procent av arealen är orörd.

Konstsamfundet sköter sina ekonomiskogar ansvarsfullt, med beaktande av lagstiftningen och principerna för hållbar utveckling. Vi månar om de historiska värdena och samarbetar med Museiverket. Allt sköts enligt myndigheternas bestämmelser och PEFC-certifieringen.

Konstsamfundets bidrag till Kimitoön är 2,3 miljoner euro under fem år

Då man beaktar både Söderlångviks gård och övriga understöd har Konstsamfundets nettokassaflöde till Kimitoön under de fem senaste åren uppgått till 2,3 miljoner euro. Av detta har Söderlångviks andel varit 1,6 miljoner euro. Konstsamfundet har bland annat stött Villa Lande och införskaffandet av en hästtransportbil och en traktor till yrkesskolan Axxell i Brusaby. Under de senaste fem åren har Konstsamfundet årligen stött regionen med ca 140 000 euro, varav bland annat kulturcentret Luckan fått ca 14 000 euro om året.

Kaj-Gustaf Bergh, Konstsamfundets verkställande direktör, framhåller att verksamheten på Kimitoön är en viktig del av föreningens uppdrag. "Konstsamfundet har en ärofull uppgift att värna om Amos Andersons arv. Det är naturligt att vi fortsätter att stödja Kimitoön, med bidrag till allt från utbildning, konst och kultur till marthor och allmänbildning. Merparten av Konstsamfundets intäkter kommer från placeringsverksamhet och fastigheter."

Söderlångviks förvaltare Mikael Jensen berättar om det lokala samarbetet: "Alla intäkter från Söderlångvik kommer gården till godo. En ekonomiskog måste skötas och tidvis avverkas, varvid den också genererar intäkter som bidrar till att bekosta gårdens verksamhet. Vi sköter skogen ansvarsfullt, med beaktande av lagstiftningen och principerna för hållbar utveckling. Vi månar om de historiska värdena och samarbetar med Museiverket. Vi diskuterar omsorgsfullt och öppet med den lokala befolkningen och strävar efter att hålla nära kontakt med den, till exempel genom att anordna informations- och diskussionsmöten."